Tomato Top Red F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس مخصوص فضای باز با میوه های یکنواخت
  • عملکرد بالا همراه با میوه های گرد و سفت
  • میوه های خوشه ای بزرگ ب وزن متوسط 170 الی 190 گرم
  • دارای دم انتهایی کوچک
  • رقم مقاوم به Tomv, VFFN, TYLCV


توضیحات

گوجه Top Red F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Top Red F1