Tomato Sara F1


مشخصات فنی

  • رقم مناسب فضای باز و تحمل عالی به گرما
  • دارای میوه های یک شکل و سالادی با میانگین وزنی 140 الی 160 گرم
  • دارای میوه ی سفت و رنگ قرمز مطلوب با توزیع و استقرار خوب
  • رقمی مقاوم به VF, N, FF, TYLCV


توضیحات

گوجه Sara F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Sara F1