Tomato Marina F1


مشخصات فنی

  • رقم تقریبا زودرس با تولید قوی و سازگاری خوب به گرما
  • دارای میوه های یک شکل و سالادی با میانگین وزنی 160 الی 180 گرم
  • دارای میوه سفت و قرمز رنگ مطلوب با توزیع و استقرار خوب
  • رقمی با تحمل بالا به V, FF, N, TYLCV


توضیحات

گوجه Marina F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Marina F1