Tomato INX 1612 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس با تولید قوی و سازگاری خوب به گرما
  • دارای میوه های کشیده و یک شکل با میانگین وزنی 150 الی 160 گرم
  • میوه ای خیلی سفت با رنگ قرمز جذاب
  • رقمی با مقاومت متوسط به V, FF, N


توضیحات

گوجه INX 1612 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1612 F1