Tomato INX 1516 F1


مشخصات فنی

  • عملکرد بالا با میوه های بیضی شکل و دارای دیوارهای ضخیم
  • دارای قدرت بوته ی مطلوب و پوشش خوب میوه ای
  • دارای محصولی تو پر و گوشتی با رنگ قرمز خوب
  • رقم مقاوم به V, FF, N, P


توضیحات

گوجه INX 1516 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1516 F1