Tomato Chico III OP


مشخصات فنی

  • رقم استاندارد مناسب فصول اصلی کشت
  • میوه ای با شکل کشیده با وزن متوسط 110 الی 130 گرم
  • رقم مناسب فضای باز با پوشش خوب میوه
  • این رقم متحمل به بیماری VFF می باشد
  • سازگاری بالا با شرایط مختلف برای رشد


توضیحات

گوجه Chico III OP

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Chico III OP