Melon INX 1010 F1


مشخصات فنی

  • خربزه آناناسی تقریبا زودرس با تولید فوق العاده
  • ممیوه های بیضی شکل با متوس وزنی 2 الی 2/5 کیلوگرم
  • گوشت نارنجی رنگ و شیرین با میزان قند بالا
  • حفره بذر باریک
  • مقاوم به بیماری های فوزاریومی 0 و 1 و2 و PM


توضیحات

بذر خربزه INX 1010 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon INX 1010 F1