0 نظرها

اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاك در آبیاري قطره اي

(رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
در مقالات نمایش ها: 477 0 0
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF
 • چکیده 

  سابقه و هدف : به دلیل محدودیت منابع آب، تأکید بسیار زیادي بر استفاده مؤثر تر از منابع آب موجود و استفاده از آب هاي تلف شده و آب هاي شور و لب شور براي آبیاري می شود. بنابراین براي داشتن یک کشاورزي موفق لازم است فرایند شوري تحت کنترل در آید. براي اصلاح آب و خاك می توان از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار رطوبت و شوري خاك اطراف قطره چکان ها در مراحل مختلف آبیاري با استفاده از آب شور مغناطیسی شده بود.

  مواد و روش ها: تیمارها شامل دو تیمار آب آبیاري (آب مغناطیسی و آب غیرمغناطیسی) به عنوان عامل اصلی و سه سطح شوري شامل آب چاه، آب با شوري 5 و آب با شوري 10 دسی زیمنس بر متر به عنوان عامل فرعی بودند. طرح آزمایشی به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب بلوك کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. جهت بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر مقدار شوري خاك، آهن ربا به دور لوله و در خروجی منبع آب نصب شدند. مگنت هاي مورد استفاده، مغناطیس هایی از جنس سرامیک دایم بوده که با اعمال میدان مغناطیسی با قدرت مناسب، ساختار سیال و خواص فیزیکی آن را تغییر می دهد. به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر تجمع املاح در خاك، در فاصله هاي عرضی (کنار قطره چکان، فاصله 25 سانتی متر از قطره چکان و فاصله 50 سانتی متر از قطره چکان) و عمودي از 60 سانتی متر)، نمونه برداري صورت گرفت و هدایت الکتریکی - 40 و 80 -60 ،20-40 ،0- قطره چکان (عمق هاي 20 خاك اندازه گیري شد.

  یافته ها: نتایج مقایسه میانگین رطوبت خاك نشان داد که مقدار رطوبت خاك در فاصله هاي مختلف از قطره چکان تیمار آب مغناطیسی بیش تر از آب غیرمغناطیسی شد و این اختلاف در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود. در تمامی مراحل آبیاري، در موقعیت هاي مختلف نسبت به قطره چکان، آب مغناطیسی باعث افزایش رطوبت خاك به مقدار 3 تا 6/5 درصد در هر سه تیمار شوري شده بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاك نشان داد که مقدار هدایت الکتریکی خاك در تیمار آب مغناطیسی کم تر از آب غیرمغناطیسی شد و این اثر در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. مقدار هدایت الکتریکی خاك در کنار قطره چکان در ابتداي فصل، اختلاف معنی داري با مقدار هدایت الکتریکی خاك در انتهاي فصل نداشت ولی در فاصله هاي 25 و 50 سانتیمتر از قطره چکان، بین مقدار هدایت الکتریکی خاك ابتدا و انتهاي فصل، اختلاف معنی داري وجود داشت. آبیاري با آب مغناطیسی باعث کاهش مقدار هدایت الکتریکی خاك به میزان 31 درصد نسبت به آبیاري معمولی شده بود.

  نتیجه گیري: با استفاده از آب مغناطیسی می توان مدیریت آب در مزرعه را بهبود بخشید و روش هاي کم آبیاري را تجربه کرد. آبیاري مغناطیسی با صرفه جویی در مقدار آب مصرفی و برطرف نمودن مشکل شوري خاك ها، قابل توصیه براي استفاده در بخش کشاورزي می باشد.
  اخرین ویرایش: ۱۹:۵۵:۵۱ | جمعه, ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۷
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...