• در مقالات
  • بازدید: 580
  • اخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۶:۲۰
  • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف

بانک مقالات کشاورزی


بانک مقالات کشاورزی

دانلود اثر پلت كردن بذر و استفاده از بازدارنده هاي جوانه زني در گونه هاي يونجه ماشك و اسپرس جهت كشت پاييزه
دانلود اثر پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنيه گونه يونجه معمولي تحت شرايط مختلف تنش رطوبتي و عمق کاشت
دانلود اثر تلقيح ريشه دو رقم يونجه با جدايه هايي از گونه هاي
دانلود اثر تلقیح میکوریزا، مصرف فسفر و شوري آب بر صفات مورفولوژیکی و غلظت فسفر اندام هوایی یونجه
دانلود اثر تنش خشكي بر خصوصيات بيوشيميايي ريشه چه و ساقه چه ارقام مختلف يونجه
دانلود اثر تنش خشکي بر تجمع پرولين و تغييرات عناصر در يونجه هاي يزدي، نيکشهري و رنجر
دانلود اثر تنش شوری و منبع نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در دو رقم بمی و قره یونجه
دانلود اثر چين بر عملكرد توليد، تركيب شيميايي و گوارش پذيري آزمايشگاهي برگ و ساقه يونجه همداني
دانلود اثر دستگاه پفساز يونجه بر سرعت خشك شدن، تلفات ريزش، و پارامترهاي کیفی یونجه در عملیات برداشت
دانلود اثر روش هاي کاشت و مقادير مختلف بذر بر عملکرد علوفه يونجه همداني در منطقه باجگاه استان فارس
دانلود اثر ريز جانداران محرک رشد گياه بر افزايش کارايي مصرف آب يونجه در شرايط محدوديت آبي
دانلود اثر زمان برداشت علوفه بر عملكرد بيولوژيك و ذخيره بذر خاك در ارقام يونجه يكساله در شرايط ديم
دانلود اثر سطوح مختلف شوري بر شاخص هاي رشد سه گونه يونجه يک ساله
دانلود اثر سوش هاي مختلف سينوريزوبيوم مليلوتي بر تثبيت نيتروژن و خصوصيات رشدي يونجه هاي يک ساله
دانلود اثر سويه هايي از سينوريزوبيوم مليلوتي بر روي خصوصيات كيفي علوفه در 4 رقم يونجه زراعي
دانلود اثر عمق كشت و كشت بذر با غلاف و بدون غلاف بر بانك بذر خاك و زادآوري طبيعي يونجه هاي يكساله
دانلود اثر متقابل باکتري و فسفر بر برخي ويژگي هاي رشد گياه يونجه در شرايط کمبود آب در خاک
دانلود اثر مرحله بلوغ و زمان برداشت بر ارزش تغذیهای علوفه خشک یونجه برداشت شده از مناطق
دانلود اثر مقادير مختلف رطوبتي خاک در سطوح مختلف ساليسيليک اسيد بر فعاليت آنزيمي و ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيکي يونجه
دانلود اثر ميزان بذر و فاصله رديف بر عملکرد بذر و اجزاي عملکرد يونجه رقم بغدادي
دانلود اثر ميزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه قره يونجه (ديم)
دانلود اثر نظام هاي مختلف حاصلخيزي خاك بر عملكرد بذر و جذب فسفر در يونجه يكساله رقم رابينسون
دانلود اثرات آلودگي دي اکسيدگوگرد بر برخي ويژگي هاي بيوشيميايي يونجه تلقيح شده با ريزوبيوم
دانلود اثرات تلقيح باکتريايي ريزوبيوم مليلوتي بومي و استاندارد بر رشد گياه يونجه تحت آلودگي SO2 هوا
دانلود اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير در جیره پرواری گوسفند کبوده شیراز
دانلود اثرات طول قطعات يونجه و اند‌ازه ذرات جيره كاملا مخلوط شد‌ه بر توان توليد‌ي گاوهاي شيرد‌ه هلشتاين د‌ر اوايل د‌وره شيرد‌هي
دانلود احيا و اصلاح مراتع کم بازده نيمه استپي استان اصفهان با يونجه هاي چند ساله
دانلود ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه در شرایط تنش شوری تحت تاثیر زمان های متفاوت پرایمینگ با Na2SiO3 و KNO3
دانلود ارزيابي احتمال خطر يونجه هاي تراريخته
دانلود ارزيابي تحمل به خشكي اكوتيپ هاي يونجه با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشكي
دانلود ارزيابي تحمل به خشکي در اکوتيپ هاي مختلف يونجه در شرايط آبي و ديم
دانلود ارزيابي تحمل به خشکي در اکوتيپ هاي يونجه همداني با استفاده از شاخص هاي تحمل و حساسيت به خشکي
دانلود ارزيابي تحمل به شوري برخي از اکوتيپ هاي يونجه با استفاده از صفات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي
دانلود ارزیابی تحمل به شوری لاینهای یونجه
دانلود ارزيابي تعدادي از يونجه هاي چند ساله بر اساس عناصر شيميايي و تركيبات غذايي و بررسي تنوع ژنتيكي آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE)
دانلود ارزيابي تنوع اکوتيپ هاي يونجه زراعي ايران بر اساس شاخص هاي کيفي علوفه
دانلود ارزيابي تنوع ژنتيکي بين و درون اکوتيپ هاي يونجه با نشانگرهاي RAPD
دانلود ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي
دانلود ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
دانلود ارزيابي توزيع فلز سنگين سرب و مس و نقش دو آنزيم آنتي اکسيدان در يونجه رقم همداني
دانلود ارزيابي تيمارهاي ريزوبيوم بومي، کود حيواني و اوره بر رشد گياه يونجه در استان فارس
دانلود ارزيابي سامانه اندازه گيري کننده عملکرد موضعي محصول يونجه خشک روي ماشين بسته بند
دانلود ارزيابي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز يونجه تازه کاشت
دانلود ارزيابي عملكرد بذر و اجزاي آن در اكوتيپ هاي يونجه مناطق سردسيري ايران
دانلود ارزيابي عملکرد علوفه سورگوم و يونجه در کشت مخلوط و تاثير آن بر پويايي جمعيت علف هاي هرز
دانلود ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین های مختلف
دانلود ارزيابي عملکرد يونجه و علف پشمکي (.Bromus tomentellus Boiss) در کشت خالص و مخلوط
دانلود ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي کشت جو و يونجه آبي در دشت گرگر خوزستان به روش پارامتريک ريشه دوم
دانلود ارزيابي منابع ژنتيکي يونجه هاي وحشي ايران جهت استفاده در سيستم هاي زراعي (مقاله كوتاه)
دانلود ارزيابي ميـزان خسـارت سـرخرطومي ريشـه بر يونجه در آزمايش هاي گلداني
دانلود آزمون نتاج ناتني براي گزينش والدين مناسب براي توليد واريته سنتتيك يونجه
دانلود استفاده از آبهای شور در کشاورزی
دانلود استفاده از انتخاب توده اي لانه زنبوري در افزايش عملکرد توده بومي يونجه نيکشهري
دانلود استفاده از تكنيك پليت كردن بذر به منظور تاخير در فرآيند جوانه زني در گياه يونجه
دانلود استفاده از جدايه هاي سينوريزوبيوم بومي در تقويت رشد گياه يونجه
دانلود استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی
دانلود آشنایی با انگل سرخرطومی و سس یونجه و راههای مبارزه با آنها
دانلود افزایش مقاومت به سرخرطومی برگ یونجه با انتقال ژن کد کننده سیستاتین برنج ‏‎(oryzacystatin1=ozo)‎‏
دانلود الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود و کفشدوزک های شکارگر در مزارع یونجه استان همدان
دانلود الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ سرخرطومی بذریونجه و زنبور بذرخوار یونجه در مزارع یونجه بذری قزوین
دانلود امکان سنجي کشت يونجه يکساله در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS
دانلود بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کالوی باکتر عامل پژمردگی یونجه
دانلود بر هم کنش پتاسيم و منيزيم در زراعت يونجه
دانلود برداشت علوفه خشک کردنی
دانلود بررسي اثر برخي علفکش هاي پس رويشي بر کنترل علف هاي هرز يونجه در شرايط محيطي آبادان
دانلود بررسي اثر تنش خشكي بر سيستم آنتي اكسيدانتي گياهچه هاي برخي از اكوتيپ هاي يونجه چند ساله
دانلود بررسی اثر تنش شوري بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و محتواي یونی ژنوتیپهاي یونجه
دانلود بررسي اثر تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی گياهچه ها و ارتباط آن با تحمل شوری ارقام یونجه در شرایط مزرعه
دانلود بررسي اثر تنش کم آبي بر روي عملکرد علوفه خشک و کارايي مصرف آب ارقام يونجه
دانلود بررسي اثر جهش زايي غلظت هاي مختلف EMS و پرتو UV-C بر يونجه (.Medicago sativa L)
دانلود بررسي اثر کم آبياري بر عملکرد علوفه و کارائي مصرف آب در چهار رقم يونجه (Medicago sativa) در شرايط آب و هوايي خوزستان - اهواز
دانلود بررسي اثر ميزانهاي مختلف بذر كشت شده بر عملكرد علوفه گونه يونجه يكساله Medicago rigidula در كردستان
دانلود بررسي اثرات تلقيح جدايه هاي سينوريزوبيوم بر روي استقرار زود هنگام يونجه در مناطق خشک و نيمه خشک ايران
دانلود بررسي اثرات فاصله بين رديف و ميزان بذر مصرفي بر اجزاي عملکرد و عملکرد بذر يونجه (رقم مساسرسا)
دانلود بررسي ارزش غذايي، تركيب شيميايي و قابليت هضمي يونجه همداني در مراحل مختلف رشد با استفاده از گوسفند سنجابي و بز مرغوز
دانلود بررسي افزايش تحمل يونجه در برابر خشكي با استفاده از تنوع سوماکلونال
دانلود بررسي امکان استفاده از آب درياي خزر براي آبياري دو گونه شبدر و يونجه
دانلود بررسي تاثير آبياري باراني قرقره اي بر عملکرد علوفه و کارايي مصرف آب يونجه در خوزستان
دانلود بررسي تاثير تراکم بوته بر عملکرد و صفات ريخت شناسي يونجه (.Medicago sativa L)
دانلود بررسي تاثير تنش خشکي بر ميزان ترکيبات آنتي اکسيدان گياه يونجه رقم يزدي (Medicago sativa L., cv. Yazdi)
دانلود بررسي تاثير تنش کم آبي بر صفات کمي و کيفي ارقام يونجه (.Medicago sativa L)
دانلود بررسي تاثير دزهاي مختلف چهار حشره كش بر ميزان مرگ و مير و طول عمر پارازيتوئيد لارو سرخرطومي برگ يونجه
دانلود بررسي تأثير سيليس بر بهبود تحمل به تنش شوري كلريد سديم در يونجه يك ساله
دانلود بررسي تاثير کم آبياري بر صفات مورفولوژيک و توليد ارقام مختلف يونجه در شرايط آب و هوايي خوزستان – اهواز
دانلود بررسي تاثير نمک هاي مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدني و آلي و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گياهچه هاي يونجه
دانلود بررسي تاثير يونجه كاري بر خصوصيات حاصلخيزي خاك در مراتع مناطق تبريان و توكل باغ استان خراسان
دانلود بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه بعنوان گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر
دانلود بررسي تحمل به شوري ارقام يونجه
دانلود بررسی تنش شوری بر رشد توده ها و ارقام مختلف یونجه
دانلود بررسی تنش کم آبی بر روی صفات کمی و کیفی یونجه
دانلود بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي يونجه هاي تحت كشت در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD
دانلود بررسي تنوع ژنتيكي و روابط بين عملكرد، كيفيت و صفات زراعي در 72 جمعيت يونجه چندساله (.Medicago sativa L)
دانلود بررسي تنوع ژنتيکي 17 جمعيت از يونجه با استفاده از صفات کاريوتيپي و نشانگر مولکولي ISSR
دانلود بررسي تنوع ژنتيکي برخي جمعيت هاي يونجه زراعي با استفاده از صفات مورفولوژيک
دانلود بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوري در ارقام یونجه بر اساس رشد گیاهچه
دانلود بررسي تنوع ژنتيکي وروابط خويشاوندي يونجه هاي يک ساله ديپلوييد و تتراپلوييد با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
دانلود بررسي تنوع و روند زوال بذور ژرم پلاسم يونجه زراعي موجود در بانك ژن منابع طبيعي
دانلود بررسي توابع توليد محصول يونجه به منظور برآورد عملکرد در سطوح مختلف آبياري در منطقه قزوين
دانلود بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی یونجه
دانلود بررسي خصوصيات جوانه زني چهار توده يونجه در واكنش به دوگونه از قارچ فوزاريوم (F.solani, Fusarium oxysporum) در شرايط آزمايشگاه
دانلود بررسي روش هاي مختلف كاشت ارقام يونجه يكساله و تاثير آن بر ذخيره بذر خاك و عملكرد بيولوژيكي
دانلود بررسي زراعي و اقتصادي کشت مخلوط يونجه با گياهان علوفه اي يکساله
دانلود بررسي ساپونين هاي استخراجي از گياهچه هاي چهار رقم يونجه و تاثیر تغذیه شته خالدار یونجه بر روی این ارقام
دانلود بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بقایای گیاهی
دانلود بررسي عملكرد و ارزش غذايي علوفه اكوتيپهاي يونجه سردسيري
دانلود بررسي عملکرد بذر و صفات موثر بر آن در ژنوتيپ هاي يونجه
دانلود بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در منطقه خاش
دانلود بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی
دانلود بررسي كارايي همزيستي و مقاومت به شوري سويه هاي ريزوبيومي همزيست با يونجه بومي خاك هاي استان تهران و زنجان
دانلود بررسی کمی و کیفی ساپونین واریته های مختلف یونجه و رابطه آن با مقاومت به سرخرطومی یونجه
دانلود بررسی کمی و کیفی ساپونین واریته های مختلف یونجه و رابطه آن با مقاومت به سرخرطومی یونجه
دانلود بررسي مديريت برداشت ارقام يونجه در داخل و بين فصل هاي مختلف در شرايط گرم و خشک خوزستان
دانلود بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در یونجه بذری
دانلود بررسي مقاومت ارقام يونجه به خسارت سرخرطومی برگ یونجه در شرایط تنش رطوبتی
دانلود بررسي مقدماتي دشمنان طبيعي سرخرطومي برگ يونجه Hypera postica در ياسوج
دانلود بررسی نیاز غذایی یونجه در سطوح مختلف شوری استان قم
دانلود بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي و مولکولي باکتري سينوريزوبيوم ملي لوتي جدا شده از ريشه گياهان يونجه در دو منطقه از ايران
دانلود بررسی یونجه قارقولون در غرب کشور
دانلود بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه با کاربرد کودهاي شیمیایی و زیستی
دانلود بيماريزايي و تنوع ژنتيکي استرين هاي Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بيماري پژمردگي يونجه در استان همدان
دانلود پاسخ فيزيولوژيك و تغذيه اي گياه يونجه در تلقیح با قارچ درون زی و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری
دانلود پاسخ هاي عملکردي گاوهاي شيرده هلشتاين تغذيه شده با جيره هاي با اندازه ذرات متفاوت علوفه يونجه خشک
دانلود پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آناتومیکی دو رقم یونجه (.Medicago sativa L) تحت تنش‌های خشکی و تشعشعات UV-B
دانلود پاک سازي خاک آلوده به نفت کوره به وسيله يونجه و چمن به همراه باکتري سودوموناس پوتيدا
دانلود تاثير اندازه ذرات يونجه بر مصرف خوراک، رفتار جويدن و عملکرد گاوهاي هلشتاين در اواسط شيردهي
دانلود تاثير باكتريهاي تثبيت كننده ازت (.Sinorhizobium Melliloti sp) در اقليمهاي مختلف بر روي تثبيت ازت و عملكرد علوفه در سه رقم از يونجه (.Medicago Sativa L)
دانلود تاثير باکتري هاي محرک رشد توليد متابوليت هاي سازگاري و برخي خصوصيات يونجه همداني در طي تنش خشکي
دانلود تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه و قارچ ميکوريزا بر ظهور گياهچه، استقرار و رشد اوليه دو اکوتيپ گياه يونجه در شرايط تنش شوري
دانلود تاثير برخي تنظيم كننده هاي رشد، منبع كربن و اسيدهاي آمينه بر جنين هاي رويشي حاصل از کشت سوسپانسيون گياه يونجه (.Medicago sativa
دانلود تاثير پرايمينگ بذر بر بهبود جوانه زني و رشد گياهچه يونجه (Medicago sativa) تحت تنش سرما
دانلود تاثیر تاریخ کاشت و تغییرات فصلی بر گره زایی سه رقم یونجه
دانلود تعیین سن بهینه مصرف یونجه و بررسی شکل فیزیکی استارتر بر عملکرد گوساله های شیرخوار
اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

Leave a reply

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.