0 نظرها

کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت تنش شوری

(رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
در مقالات نمایش ها: 583 3 0
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF

 • به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد باکتريهاي افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوري، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل یه سطح تنش شوری شامل شاهد ( بدون تنش ) ، 60 و 120 میلی مولار نمک کلرید سدیم، دو رقم یونجه بمی و یزدی و 16 پیش تیمار مختلف باکتریایی بود. سطوح پیش تیمار باکتریایی شامل شاهد(بدون باکتری)، اتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس و ریزوبیوم ملیلوتی به صورت منفرد و نیز به صورت تلفیق دوتایی، سه تایی و چهار تایی از باکتری های مختلف بود که در موجموع 16 سطح پیش تیمار مختلف باکتریایی را تشکیل میداد. اعمال تنش شوری منجر به کاهش معنی دار جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گردید که این کاهش در تیمار شاهد ( عدم پیش تیمار بذر ) در بیشترین مقدار خود مشاهده شد. به کارگیری پیش تیمار باکتریایی به ویژه تیمار باکتری سودوموناس و تیمارهای تلفیقی نقش موثری در تعدیل اٍرات منفی شوری بر صفات مورد ارزیابی داشتند.

  اخرین ویرایش: ۱۲:۵۱:۳۷ | یکشنبه, ۱۳ / آبان / ۱۳۹۷
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...