0 نظرها

اثر ريز جانداران محرک رشد گياه بر افزايش کارايي مصرف آب يونجه در شرايط محدوديت آبي

(رتبه فعلی 5.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 2
در مقالات نمایش ها: 496 0 1
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF
 • به منظور مطالعه اثر محرک رشد بر کارايي مصرف آب توسط گياه يونجه، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار، در دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل تنش آبي در تلقيح با ،G. mosseae ۵۵ و ۳۵ درصد ظرفيت زراعي) و تلقيح بذر در چهار سطح (عدم تلقيح، تلقيح با قارچ ميکوريزا ، سه سطح ( ۷۵ و تلقيح ترکيبي قارچ و باکتري) بودند. نتايج نشان داد که تنش آبي و تلقيح بذر اثر معني داري در سطح ۱% بر S. meliloti باکتري ريزوبيوم مقادير عناصر برگ داشتند. تنش آبي موجب کاهش جذب فسفر ( ۲۳ %)، پتاسيم ( ۸%) و آهن ( ۴%) و افزايش جذب سديم ( ۱۴ %) در بذرهاي تلقيح نشده گرديد. تلقيح بذر موجب کاهش تأثيرات تنش گرديد و تلقيح ترکيبي بيشترين تأثير را نشان داد. هدايت روزنه اي و کارايي مصرف آب نيز تحت تأثير تلقيح و تنش آبي در سطح ۱% قرار گرفتند. هدايت روزنه اي طي تنش کاهش يافت و تلقيح بذر با قارچ بيشترين تأثير را در افزايش هدايت روزنه اي ( ۴۷ % در شديدترين سطح تنش) نشان داد. کارايي مصرف آب در اثر تنش آبي و G. mosseae ۰ ميليگرم در کيلوگرم ) در تيمار ۳۵ % تنش از تلقيح ترکيبي / نيز تلقيح افزايش يافت، به طوري که بيشترين کارايي مصرف آب ( ۱۶۶به دست آمد. نتايج معادلات رگرسيوني نشان داد که طي تلقيح، سهم فسفر و پتاسيم در تنظيم هدايت روزنه اي افزايش و سهم سديم کاهش يافت. اين در حالي است که در اثر اعمال تنش، سهم پتاسيم و سديم در تنظيم هدايت روزنه اي افزايش و سهم فسفر کاهش پيدا کرد . همچنين، تنش موجب افزايش نقش هدايت روزنهاي در افزايش کارايي مصرف آب گرديد. اين در حالي است که در اثر تلقيح، سهم هدايت روزنه اي در افزايش کارايي مصرف آب کاهش پيدا کرد. 

  اخرین ویرایش: ۱۲:۳۵:۵۸ | شنبه, ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۷
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...