دسته بندی مقالات

دستور العمل اجرای کم خاک ورزی

خاك ورزي حفاظتي به روشي از خاكورزي گفته ميشود كه در آن ضمن به حداقل رسيدن به هم خوردگي خاك، بعد از كاشت بذر پوشش حداقل 30 درصد از سطح خاك با بقاياي…

زیرشکن و استفاده بهینه از آن

طي چند دهه اخير، مسئله فشردگي خاك هاي زراعي به عنوان يك عامل منفي در عملكرد محصولات مختلف معرفي شده است و تلاش زيادي در اين زمينه به عمل آمده…

خاکورزی پایدار

سيستم هاي كشاورزي امروز به دنبال اهداف اقتصادي، اكولوژيكي و زيست محيطي هستند كه در آن توليد محصولات كشاورزي با حفظ و پايداري محيط زيست همراه…

مدیریت بقایای گیاهی

مدیریت بقایای گیاهی به عنوان منبع بزرگ مواد آلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این منبع عظیم در اثر برآیند رشد و نمو گیاه با جذب عناصر مختلف…