دسته بندی شناسایی و کنترل آفات یونجه زارها

سرخرطومی برگ یونجه

يکی ازآفات مهم برگ يونجه، سرخرطومی برگ يونجه است که دراکثرمناطق يونجه کاری کشور شيوع دارد